ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                        

                                                                       розпорядження голови

                                                                       Вознесенської районної державної

                                                                       адміністрації

                                                                       від____________ № _______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ВІДДІЛУ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

                                                 2016 рік

 

1. ВІДДІЛ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ(далі - відділ освіти) є структурним підрозділом Вознесенської районної державної адміністрації, який підпорядковується Голові райдержадміністрації та управлінню освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.

Повна назва: ВІДДІЛ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Скорочена назва: ВІДДІЛ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ РДА.

 1. Юридична адреса: 56564, Миколаївська обл., Вознесенський район, село Яструбинове, площа Центральна,6.

Поштова адреса: 56500, Миколаївська обл., місто Вознесенськ, пл. Центральна, будинок 1.

 1. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України „Про місцеві державні адміністрації, „Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Про засади запобігання і протидії корупції”, „Про доступ до публічної інформації” та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів . України, наказами Міністерства фінансів України і, відповідно, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.
 1. Основним завданням відділу освіти є забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти району.
 2. Відділ освіти у межах своїх повноважень виконує такі завдання:
 1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпоряджень голів обласної, районної державної адміністрацій та здійснює контроль за їх реалізацією;
 2. аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку галузі освіти, розробляє районні програми її розвитку, організовує і контролює виконання цих програм;
 3. здійснює керівництво роботою загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних закладів району;
 4. вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими громадянами повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном;
 5. надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за організацією безплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотньому шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості за межею пішохідної доступності;
 6. організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів;
 7. організовує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до районної державної адміністрації про відкриття профільних класів, шкіл нового типу, їх матеріальну підтримку, проводить в установленому порядку олімпіади та інші змагання серед учнів тощо;
 8. координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;
 9. організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень;
 10. створює умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права на здобуття вищої освіти;
 11. вживає заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організації їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;
 12. сприяє розвитку мережі навчальних закладів в районі, вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації;
 13. визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній власності та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;
 14. прогнозує потребу району у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти та формує замовлення на їх підготовку;
 15. контролює виконання виконавчими органами сільських і селищної рад делегованих повноважень у сфері освіти відповідно до чинного законодавства;
 16. в межах та у спосіб, визначений чинним законодавством, управляє навчальними закладами, що є комунальною власністю, і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні управління;
 17. вносить пропозиції до проекту районного бюджету;
 18. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 19. розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;
 20. контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти, в установленому порядку погоджує проекти будівництва навчальних закладів;
 21. розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 22. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 23. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами

інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

 

 

 1. бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
 2. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в галузі освіти;
 3. готує      (бере          участь у                  підготовці)               проекти          угод, договорів,

меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 1. забезпечує розгляд звернень громадян із питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходи щодо усунення причин, які зумовили їх появу;
 2. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
 3. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ;
 4. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 5. контролює та надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення повноважень органів виконавчої влади в галузі освіти;
 6. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 7. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 8. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 9. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 10. забезпечує захист персональних даних;
 11. надає адміністративні послуги;
 12. забезпечує проведення атестації навчальних закладів району (не рідше ніж раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;
 13. забезпечує проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, забезпечує ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;
 14. розглядає питання та вносить пропозиції в установленому порядку щодо відзначення працівників освіти державними та відомчими нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;
 15. забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впровадження в практику освітніх і наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;
 16. впроваджує в практику нові освітні програми та інші педагогічні розробки, рекомендовані Міністерством освіти і науки України;
 17. залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
 18. проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення олімпіад, змагань, конкурсів, спартакіад, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;
 19. формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;
 20. організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
 21. готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти, що належать до його компетенції;
 22. співпрацює з відповідними підрозділами органів внутрішніх справ і соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;
 23. організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
 24. вживає у межах своєї компетенції заходи щодо поліпшення матеріальних і житлових умов працівників освіти, організації їх медичного та побутового обслуговування;
 25. бере участь у межах своїх повноважень в організації виставково-ярмаркових заходів в районі;
 26. готує пропозиції до проектів галузевих, регіональних та районних програм поліпшення якості освіти, розвитку фізичної культури та спорту, покращення становища дітей і молоді, організації відпочинку та дозвілля дітей і молоді, забезпечує їх виконання;
 27. розробляє і подає на розгляд голові райдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання таких програм і заходів;
 28. подає пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації;
 29. координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих закладів відпочинку;

*

 1. здійснює разом з органами охорони здоров’я загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей і молоді;
 2. забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, у тому числі за місцем проживання дітей, формує програми розвитку позашкільної освіти, спрямовані на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснює навчально-методичне керівництво із зазначених питань;
 3. затверджує положення про змагання та проводить регіональні змагання серед школярів, навчально-тренувальні збори у межах бюджетних асигнувань, виділених на спортивно-масову роботу;
 4. вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;
 5. здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери відділу, зокрема за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
 6. проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну і пропагандистську роботу, з питань, що належать до. його компетенції, проводить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;
 7. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у структурному підрозділі;
 8. здійснює інші передбачені чинним законодавством повноваження.
 1. Відділ освіти має право:
 1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та від їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв’язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;
 3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у галузі освіти;
 4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами та організовувати випуск видань інформаційного і науково-методичного характеру;
 5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу освіти;
 6. вносити до управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;
 7. скликати районні, у тому числі щороку серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;
 8. вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередньо участь у формуванні бюджету освітньої галузі району;
 9. укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
 1. Відділ освіти в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 2. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Вознесенської районної державної адміністрації за погодженням з Миколаївською обласною державною адміністрацією.

Особа, яка призначається на посаду начальника від ділу освіти, повинна мати повну вишу освіту, стаж роботи не менше п'яти років, досвід роботи на керівних посадах або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше трьох років.

9. Начальник відділу освіти :

 1. здійснює керівництво відділом освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;
 2.  подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ освіти;
 3. затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти та розподіляє обов’язки між ними;
 4. планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;
 5. вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти;
 6. звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань із реалізації державної політики у сфері освіти та затверджених планів роботи;
 7. може входити до складу колегії райдержадміністрації;
 8. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу освіти, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10)  представляє інтереси відділу освіти у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за

врученням керівництва райдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області.

Накази начальника відділу освіти, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, управлінням освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.

12) подає на затвердження голові райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу освіти в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу освіти;

14) здійснює добір кадрів;                                                                                   

15) призначає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу освіти, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу освіти;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;

18) забезпечує дотримання працівниками відділу освіти правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) затверджує положення про структурні підрозділи відділу освіти, функціональні обов’язки його працівників;

20) затверджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти;

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

11. Штатний розпис та кошторис відділу освіти затверджує голова райдержадміністрації за пропозицією начальника відділу освіти відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

 12. При відділі освіти утворюється колегія. Склад колегії затверджується головою райдержадміністрації за поданням начальника відділу освіти. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника відділу освіти.

13. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності відділу, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при відділі освіти можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.

Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова райдержадміністрації за поданням начальника відділу освіти.

14. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється районний методичний кабінет загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу світи, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником відділу освіти.

15. Для здійснення бухгалтерського обліку, організації фінансового забезпечення закладів і установ при відділі освіти утворюється централізована бухгалтерія як структурний підрозділ відділу освіти, яка діє відповідно до положення про неї, затвердженого начальником відділу освіти.

16. Для організації матеріально - технічного забезпечення, обслуговування котелень з усіх видів палива, виконання ремонтних робіт при відділі освіти утворюється господарська група як структурний підрозділ відділу освіти, яка діє відповідно до положення про неї, затвердженого начальником відділу освіти.

17. Відділ освіти є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.